موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

از آب گل آلود ماهی گرفتن

💎مرد ماهیگیری، در حال ماهیگیری از رودخانه‌ای بود. تور ماهیگیری خود را به میان جریان آب قرار داده بود.
همزمان ریسمانی را هم در آب قرار داده بود که تکه سنگی به آن وصل بود. آن ریسمان را تکان می‌داد و آب را گل‌آلود می‌کرد.
رهگذری او را در این حال می‌بیند و ‌به ماهیگیر می‌گوید: این چه کاری است که می‌کنی؟ این آب آشامیدنی است و تو با این کار آن را آلوده می‌کنی و دیگر برای ما قابل استفاده نیست!
ماهیگیر اما در جواب می‌گوید: من هم مجبورم، می‌خواهم ماهی بگیرم که از گرسنگی نمیرم. با این کار و تکان دادن این ریسمان آب گل‌آلود می‌شود و ماهیان راه خود را گم می‌کنند و در دام من گرفتار می‌شوند.

این ضرب‌المثل کنایه از افرادی است که از موقعیتی خراب و آشفته سوءاستفاده می‌کنند و منفعت خود را می‌طلبند.

آدمهای قدرتمند

آدم هایی که روح بزرگی دارند،
عقده های کمتری دارند،
شعور بیشتری دارند و قلب مهربانتری..
برای همین نباید از آنها ترسید،

آدم های کوچک و حقیر
با عقده های بزرگ ترسناکترند…
چون از صدمه زدن به دیگران هراسی ندارند!

چقدر این جمله دلنشینه:
افکار هر انسان میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند.

خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید.

مرد فقیر

💎روزی زنی با شوهرش غذا میخورد. فقیری درب خانه را زد. زن بلند شد و دید که فقیر است. غذایی برداشت تا به او بدهد.
شوهرش گفت: کیست ،؟
زن جواب داد،: فقیر است برایش غذا میبرم
شوهرش مانع شد تا اینکه جر و بحثشان بالا گرفت و کارشان به طلاق کشید.
سالیان سال گذشت و زن شوهر دیگری گرفت. روزی با شوهر دومش غذا میخورد
که فقیری در خانه را زد مرد در را باز کرد. دید که فقیری است که نیاز به غذا دارد. به خانه برگشت و گفت : ای زن غذایی برای فقیر ببر.
زن فورا بلند شد و غذا را برد
اما
زن با چشمانی پر از اشک برگشت.
شوهرش گفت چه شده ای زن.
زن گفت:این فقیر که در خانه آمده شوهر قبلی من است.
مرد زنش را در آغوش گرفت و سپس رو به او کرد و گفت: من هم همان فقیری هستم که آن روز به در خانه شوهرت آمدم.

 مصرف بی رویه از مسکن ها

⭕️ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﮑﺮﺭ ﻭ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﮐﻠﯿﻮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺼرﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﮑﻦ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاﺩ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ، ﺑﺮﻭﺯ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ، ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﭼﺸﻢ، ﺗﻌﺮﯾﻖ، ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺩﭼﺎﺭ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﮐﯽ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

 ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ، ﺗﺮﯾﺎﮎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻨﻔﺲ ﺍﺳﺖ، ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻔﺲ ﻭ ﻣﺮﮒ می ﺷﻮﺩ.

ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﮐﺪﺋﯿﻦ، ﺍﮐﺴﭙﮑﺘﻮﺭﺍﻧﺖ ﮐﺪﺋﯿﻦ، ﺗﺮﺍﻣﺎﺩﻝ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍست

از سخنان بهلول

كسي كه سخنانش نه راست است و نه دروغ ،*فيلسوف است*
كسي كه راست و دروغ براي او يكي است، *چاپلوس است*
كسي كه پول مي گيرد تا دروغ بگويد، *دلال است*
كسي كه دروغ مي گويد تا پول بگيرد، *گدا است*
كسي كه پول مي گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد، *قاضي است*
كسي كه پول مي گيرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد، *وكيل است*
كسي كه جز راست چيزي نمي گويد، *بچه است*
كسي كه به خودش هم دروغ مي گويد، *متكبر است*
كسي كه دروغ خودش را باور مي كند، *ابله است*
كسي كه سخنان دروغش شيرينست، *شاعر است*
كسي كه علي رغم ميل باطني خود دروغ مي گويد، *همسر است*
كسي كه اصلا دروغ نمي گويد، *مرده است*
كسي كه دروغ مي گويد و قسم هم مي خورد، *بازاري است*
كسي كه دروغ مي گويد و خودش هم نمي فهمد، *پر حرف است*
كسي كه مردم سخنان دروغ او را راست مي پندارند، *سياستمدار است*
كسي كه مردم سخنان راست او را دروغ مي پندارند و به او مي خندند، *ديوانه است*

19 راه مبارزه با سرطان

1 –سبزيجات و ميوه جات نشسته ممنوع

2 – خراشيدن كارت شارژ با ناخن ممنوع

3 – خوردن دارو با آب سرد ممنوع

4 – پاسخ به موبايل با گوش راست ممنوع

5 – خوردن غذاي گرم در ظروف يكبار مصرف ممنوع

6 – پاسخ به موبايل در حالت low باتري ممنوع

7- دير خوابيدن دائمي ممنوع(بهترين وقت خواب 10 شب تا 4 صبح)

8 – دراز كشيدن فوري پس از صرف غذا و دارو ممنوع

9 – استشمام طولاني و ماندن رنگ بر روي پوست ممنوع

10 – استشمام گرد و غبارات ساختماني ممنوع

11 – استعمال قليان ميوه اي ممنوع

12 – ايستادن بيش از 10 دقيقه در كنار دكل هاي برق و مخابراتي ممنوع

13 – پاك كردن اثر ماژيك وايت بورد با دست ممنوع

14 – خوردن چاي داغ در ليوانهای پلاستيكي ممنوع

15 – تنفس گرد و غبارات سيمان ممنوع

16 – تنفس انواع دودها و سيگار ممنوع

17- نوشيدن آب سرد بین غذا ممنوع

18 – بي توجهي به تغيير رنگ خالهاي پوستي ممنوع

19 – مصرف روغن هاي چرب ممنوع

راز خوشبختی

‌‌‌ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﺮﻭﺯ، ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﺎﻧﻲ،
ﺯﻧﮓ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺗﻮ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ، ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺮﻭﺳﻚ ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ
ﺍﺯ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﻧﺮﻡ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮ … ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﻲ،
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﻲ؛ ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﺁﻥ
ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﺩﻳﮕﺮ …
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﺎﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﻳﻲ ﺍﺯ ﺭﻣﺰ ﻭ ﺭﺍﺯ، ﻟﻮﺍﺯﻡ
ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻱ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﺮﻭ
ﻧﺒﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺶ می ﺷﻮﻳﻢ …
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻄﺮ ﻣﺤﻮ ﻭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺳﺮﺍﻱ ﺗﻮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ …

10 روش برای نه گفتن

گاه ضعف در مهارت‌هایی مانند تفکر نقادانه، حل مساله، رفتار قاطعانه، برقراری ارتباط، مقابله با هیجانات، کنترل و مقابله با استرس و… منجر به اعتیاد می‌شود.

شاید به ذهن شما برسد که موادمخدر چه ارتباطی به من دارد و چه لزومی دارد که من درباره آنها بیشتر بدانم؟ مگر می‌شود کسی دانشجو باشد و مواد مصرف کند؟ موادمخدر را کسی مصرف می‌کند که مشکل دارد، خودش بی‌اراده است، با کسانی گشته که این ‌کاره بوده‌اند. متاسفانه نگاه به مواد و مصرف آن، گاهی بسیار ساده‌انگارانه است و این موضوع باعث می‌شود برخورد و رفتار ما در برابر مواد، توام با سهل‌انگاری و ساده‌اندیشی باشد. هدف ما این است که این نکته را یادآوری کنیم که هیچ‌کس به‌طور ناگهانی معتاد نمی‌شود، بلکه معمولا مصرف مواد، از حالت کنجکاوی و تفریحی شروع شده و کم‌کم با افزایش دفعات مصرف، فرد از مصرف‌کننده تفریحی، به مصرف‌کننده دایمی تغییر وضعیت می‌دهد. گفت‌وگوی ما را در این ارتباط با مجید مردی، کارشناس پیشگیری از اعتیاد در ستاد موادمخدر بخوانید.

* جوانان با رعایت چه مواردی می‌توانند به اعتیاد مبتلا نشوند؟

– همان‌طور که در گفت‌وگوی قبل اشاره کردم متاسفانه بسیاری از جوانان در اثر ناآگاهی و کمبود اطلاعات و داشتن یک‌سری باورهای مثبت به مصرف مواد، روی می‌آورند. به‌عنوان مثال تریاک چون منشا گیاهی دارد، بعضی آن را درمان‌کننده بسیاری از دردها می‌دانند، یا بعضی از دانشجویان به گمان تقویت حافظه، حشیش را امتحان می‌کنند، این‌که بی‌حوصلگی، اضطراب، تنش و افسردگی را تسکین خواهد داد و موجب بی‌خیالی و آرامش می‌شود، این‌که مواد، انرژی می‌دهد و قدرت بدن را افزایش می‌دهد. متاسفانه علی‌رغم اثرات مضر و حتی مهلک موادمخدر، سوءمصرف مواد و وابستگی به آنها با داشتن چنین باورهایی ایجاد می‌شود. اولین گام اصلاح باورهای غلطی است که در جامعه و افکار بعضی از جوانان شکل گرفته است.

* با توجه به موضوع باورها می‌توان گفت، دومین گام به مساله خودشناسی و خودآگاهی ارتباط پیدا می‌کند؟

– یکی از مهم‌ترین عواملی که به ما کمک می‌کند زندگی خوب و سالمی داشته باشیم، یادگیری مهارت‌های زندگی است. پژوهشگران تاثیر مثبت مهارت‌های زندگی را در پیشگیری و کاهش مصرف مواد، پرورش توانایی‌های شناختی، تقویت اعتمادبه‌نفس، پیشگیری از رفتارهای پرخاشگرانه، افسردگی و… را مورد تایید قرار داده‌اند. خودآگاهی مهارت اساسی و بنیادی است.

* خودآگاهی در پیشگیری از مصرف مواد چه نقشی دارد؟

– خودشناسی یعنی توانایی شناخت خود و آگاهی از نقاط‌ ضعف و قوت، نیازها، خواسته‌ها، داشته‌ها و تعیین اهداف. این‌که من کی هستم؟ آیا من واقعا خودم را دوست دارم؟ تا چه اندازه می‌توانم با سختی‌های زندگی کنار آیم؟ چه اندازه نظر دیگران برای من مهم است؟ چقدر می‌توانم به توانایی‌های خود تکیه کنم؟ با پرسیدن این سوالات، تصور واقع‌بینانه‌ای از خود به‌دست می‌آورید و بعد از شناخت نقاط ضعف خود و به‌کارگیری نقاط مثبت خود می‌توانید به مقابله با هیجانات منفی و فشارهای روانی و تنش‌های زندگی بپردازید. گام اول مهارت‌های زندگی شناخت خود است که فرد را قادر می‌سازد بدون لطمه زدن به خود و دیگران، مسوولیت‌های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با خواست‌ها و مشکلات روزانه به شکل موثر روبه‌رو شود. پژوهش‌های مختلف نشان داده افرادی که ارزشی برای خود قایل نیستند و کمتر از خود رضایت دارند، بیشتر دچار اعتیاد می‌شوند،‌ پس باید خود را شناخت و احساس خوبی در خودمان ایجاد کنیم و از آن‌چه هستیم شاد و راضی باشیم.

* در مقابله با هیجانات منفی و فشارهای روانی چگونه می‌توان تصمیم درست گرفت؟

در ابتدا با استفاده از مقابله‌های «هیجان‌مدار»سعی کنید خود را آرام کنید، یعنی دعا و نیایش کنید. گفت‌وگوی درونی مثل دلداری دادن با خود را داشته باشید، به خدا توکل کنید، صبور باشید، با دوستان و آشنایان خود درددل کنید، نه این‌که مشاوره بگیرید. حتی می‌توانید احساسات خود را مانند گریستن و ابراز خشم به‌طور سالم تخلیه کنید، نه این‌که به موادمخدر پناه ببرید و سپس با استفاده از مقابله‌های «مساله‌مدار» سعی کنید مشکل خود را از میان بردارید، یعنی فکر کنید و بعد به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات در مساله‌ای که در ذهنتان درگیر است، بپردازید و در این قسمت از مشورت دیگران استفاده کرده و بعد اقدام کنید.

* سختی کار همین‌جاست، چگونه می‌توان درست تصمیم بگیریم

– باید راه‌حل‌های متفاوت مربوط به تصمیم خود را روی کاغذ بنویسید و محاسن و معایب هر انتخاب را با توجه به اطلاعاتی که جمع‌آوری کردید یادداشت کنید و سپس با قدرت تفکر خلاق انتخاب‌های گوناگون را کشف کنید تا از بن‌بست زندگی خارج شوید. برای رهایی از هرگونه هیجان منفی باید مهارت حل مساله، تصمیم‌گیری و تفکر خلاق را آموخت.

* توانایی «نه گفتن» به تقاضا و درخواست‌های دیگران، در مساله پیشگیری از اعتیاد، مهم‌ترین موضوعی است که بسیاری از جوانان این مهارت را ندارند، چه کار باید بکنند؟

– مهارت قاطعیت یکی از انواع سبک‌های ارتباطی در روابط بین‌فردی است که فرد بتواند بدون اضطراب و به‌راحتی نظرات خود را ابراز کرده و سر دیدگاه خود ایستادگی کند. این فرد صدای محکمی دارد و به‌راحتی به صورت فرد دیگر نگاه می‌کند و خود را در برابر دیگران تسلیم نمی‌داند، نه به کسی صدمه می‌زند و نه اجازه می‌دهد که به او صدمه زده شود، می‌توان به چند روش «نه» گفت:

1- فقط گفتن نه.

2- گفتن نه همراه با توضیح: مثلا نه متشکرم، سیگار نمی‌کشم.

3- بهانه آوردن: نه متشکرم، من الان عجله دارم.

4- عوض کردن موضوع: نه متشکرم، راستی دیشب فیلم را دیدی؟

5- دور شدن: گفتن نه و سپس دور شدن.

6- بی‌اعتنایی: نادیده گرفتن شخص مقابل.

7- اجتناب از موقعیت: اجتناب از هر موقعیتی که شما در آن احتمال می‌دهید کاری انجام دهید که مایل نیستید.

8- استفاده از طنز و حساسیت: من به مواد حساسیت دارم.

9- سی‌دی خش‌دار: تکرار یک عبارت خاص در مقابل دعوت دوستان به مصرف مواد، مثل «من اهل مواد نیستم» و تکرار این جمله در برابر اصرار دیگران.

10- دادن این احساس به فرد مقابل که او موضوع را بهتر می‌داند: من تو را باهوش‌تر از این می‌دانم که مواد مصرف کنی.

* و سخن آخر؟

– دانش و اطلاعات خود را درباره مواد، علل و عوامل بروز مصرف، نحوه پیشگیری و درمان آن ارتقا بخشید.

حیات عشق

 ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ؛ﺑﭽﻪ ﻫﺎ نمی توانند ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻧﺪ!ﺷﺎﯾـﺪ ﻗﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ…! ﻣﻴﺪﻭنید ﺧﻮﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺻﺪ ﻣﺘﺮﻯ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻛﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ… ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ»

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻴﺎﺩ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺕ»

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭﺍﻣﻨﻴﺖ»

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﻳﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﻯ»

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺩ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻗﺮﺹ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ»

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﻣﻴﺸﻰ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻰ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻰ»

ﻳﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﺘﺮﺍﮊﺵ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎﺵ ﺯﻳﺎﺩﻩ.

ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭ می کنیم.

جست و جوی ایمن

‌‌چجوري ميتونم در اينترنت جستجوي امن داشته باشم؟🤔كافيه👈 در هنگام وبگردي ، وقتي ميخواهيد از شما باقي نماند ،در گوگل كروم كليدهاي

Ctrl+Shift+N

را بزنيد تا حالت امن باز شود👌😎