موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

جملات کوتاه روانشناسانه

آنچه که هرگز نباید بگوییم و آنچه که همیشه باید به یاد داشته باشیم!!!

🔴هیچ وقت این دو  جمله رو نگو : 1)ازت متنفرم 2)دیگه نمیخوام ببینمت

🔴هیچ وقت با این دو نفر همصحبت نشو : 1)از خود متشکر 2)وراج

🔴هیچ وقت دل این دو نفر رو نشکن :1)پدر 2)مادر

🔴هیچ وقت این دو تا کلمه رو نگو : 1)نمیتونم 2)بد شانسم

🔴هیچ وقت این دو تا کارو نکن :1)دروغ 2)غیبت

🔴هیچ وقت این دو تا جمله رو باور نکن :1)آرامش در اعتیاد 2)امنیت دور از خانه

🔴همیشه این دو تا جمله رو به خاطر بسپار:1)آرامش با یاد خدا 2)دعای پدرو مادر

🔴همیشه دوتا چیز و به یاد بیار:1)دوستای گذشته رو2)خاطرات خوبت رو

🔴همیشه به این دو نفر گوش کن :1)فرد با تجربه 2)معلم خوب

🔴همیشه به دو تا چیز دل ببند :1)صداقت 2)صمیمیت

🔴همیشه دست این دو نفرو بگیر:1)یتیم 2)فقیر

🔴همیشه دو تا چیز رو از خودت دور نکن :1)لبخندت رو 2)مهربانی