موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

جذب_خوشبختی

تمامی چیزهایی که خواستارشان هستید با احساسات خوب برانگیخته می شوند. شما مجبور نیستید برای تغییر اوضاع زندگی تان با خود کلنجار رفته و خود را تحت فشار بگذارید.

تمامی آنچه که باید انجام دهید انعکاس عشق توسط احساسات خوبتان می باشد و در این صورت شاهد به وقوع پیوستن تمامی مسایل خوب در زندگی تان خواهید بود.

احساسات خوب و قدرت عشق، تمام چیزهای خوب زندگی را به تصرف شما در می آورد.
برای رسیدن به این مهم اول از همه باید انرژی مثبت از خود منعکس کنید.

اگر در کل زندگی این حرف را تکرار کرده باشید که به شرط داشتن خانه، کار و یا ترفیع شغلی، داشتن پول بیشتر و موفقیت در شغل تان خوشبخت خواهید بود، در این صورت شما به هیچ یک از آنها نخواهید رسید.

برای جذب و دریافت خوشبختی ها اول از همه باید شاداب و پرنشاط باشید و شادابی از وجودتان ساطع شود.

هیچ راه دیگری برای رسیدن به خوشبختی وجود ندارد هر چه را که می خواهید ابتدا باید آن را به ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ تقدیم کنید.

راز خوشبختی

‌‌‌ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﺮﻭﺯ، ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﺎﻧﻲ،
ﺯﻧﮓ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺗﻮ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ، ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺮﻭﺳﻚ ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ
ﺍﺯ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﻧﺮﻡ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮ … ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﻲ،
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﻲ؛ ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﺁﻥ
ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﺩﻳﮕﺮ …
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﺎﻥ ﻫﺎﻟﻪ ﻳﻲ ﺍﺯ ﺭﻣﺰ ﻭ ﺭﺍﺯ، ﻟﻮﺍﺯﻡ
ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻱ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﺮﻭ
ﻧﺒﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺶ می ﺷﻮﻳﻢ …
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻄﺮ ﻣﺤﻮ ﻭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺳﺮﺍﻱ ﺗﻮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ …