موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

از سخنان بهلول

كسي كه سخنانش نه راست است و نه دروغ ،*فيلسوف است*
كسي كه راست و دروغ براي او يكي است، *چاپلوس است*
كسي كه پول مي گيرد تا دروغ بگويد، *دلال است*
كسي كه دروغ مي گويد تا پول بگيرد، *گدا است*
كسي كه پول مي گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد، *قاضي است*
كسي كه پول مي گيرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد، *وكيل است*
كسي كه جز راست چيزي نمي گويد، *بچه است*
كسي كه به خودش هم دروغ مي گويد، *متكبر است*
كسي كه دروغ خودش را باور مي كند، *ابله است*
كسي كه سخنان دروغش شيرينست، *شاعر است*
كسي كه علي رغم ميل باطني خود دروغ مي گويد، *همسر است*
كسي كه اصلا دروغ نمي گويد، *مرده است*
كسي كه دروغ مي گويد و قسم هم مي خورد، *بازاري است*
كسي كه دروغ مي گويد و خودش هم نمي فهمد، *پر حرف است*
كسي كه مردم سخنان دروغ او را راست مي پندارند، *سياستمدار است*
كسي كه مردم سخنان راست او را دروغ مي پندارند و به او مي خندند، *ديوانه است*