موفقیت

برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم

موفق

موفقیت نتیجه من می توانم هاست

موفقیت نامحدود

موفقیت هرگز پایان نمی پذیرد

موفقیت

قسمت تنها اراده ماست

موفقیت بی پایان

درست همان لحظه که دیگران نا امید می شوند افزاد موفق ادامه می دهند

 

۹ نشانه کسی که با احساسات شما بازی میکند

١اعتقاد شما به درک‌ِ واقعیت را تخریب می‌کنند.
٢.حرف و عمل‌شان یکی نیست.
٣.در ایجاد احساس گناه، متخصص هستند
٤.نقش قربانی را بازی می‌کنند
٥.به سرعت، ارتباط خیلی نزدیکی با شما برقرار می‌کنند
٦.یک سیاه‌چاله‌ی احساسی هستند.
٧.مشتاقانه برای کمک ابراز تمایل می‌کنند و حتی داوطلب می‌شوند، ولی بعد مانند فردی قربانی عمل می‌کنند.
٨.همیشه یک درجه جلوتر از شما هستند.
٩تمام ضعف‌های شما را می‌دانند و در سوءِ استفاده از آنها تردید نمی‌کنند.